Høring: Plan 0514.00 - Detaljregulering for bustader i Røsslyngvegen 1A, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 05.03.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget legger til rette for rekkehus med 3 boenheter, adkomstveg, tilhørende hageareal og parkeringsplass.

Du kan lese plandokumentene og gi uttale til planen via kommunens digitale løsning:

Plandokument
Høringsuttale

Frist for å gi merknader til planen er 27.04.2020.

Merknader kan også sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -navn. Ønsker du å få dokumentene i papirformat kan du henvende deg til servicetorget i rådhuset.