Høring: Plan 0510.00 - Detaljregulering for bustader i Solberget 17, Kvernaland

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.04.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring: Formålet med planen er å legge til rette for 4 nye boliger innenfor planområdet.

Merke : Støyrapport er utarbeidet i forbindelse med plan 0520.00 – Detaljregulering for boliger i O.G. Kvernelands veg 22, 24 og 26, Kvernaland. Plan 0510.00 berøres av samme støykilde (fv 4424) og det er derfor ikke utarbeidet egen rapport.

Du kan lese plandokumentene og gi uttale til planen via kommunen sin digitale løysing:

Plandokument
Høringsuttale

Frist for å gi merknader til planen er 19.06.2020.

Merknader kan også sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Merk med plannummer og -navn. Ønsker du å få dokumenta i papirformat, kan du ta kontakt med innbyggarservice i Time rådhus.