Høring - plan 0509.00 – Detaljregulering for boliger ved Skogsvegen, Kvernaland

Utval for lokal utvikling har i møtet den 19.11.2020, vedtatt å legga følgande reguleringsplan ut på høyring og til offentleg ettersyn:

Plan 0509.00 - Detaljregulering for bustader ved Skogsvegen, Kvernaland

Formålet med planen er er å leggje til rette for fem nye bustader innanfor planområdet.

Uttalefrist er 01.02.2021.
 

Les saksdokumenta
 

Gje uttale til planen