Høring: Plan 0464.00 - Detaljregulering for boliger ved krysset Jernbanegata og Hognestadvegen, Bryne

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.01.2020 å legge et forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring.

Planen legge til rette for opptil 24 leiligheter. Bygningsvolumene består av 2 nye leilighetsbygg med tilhørende nedgravd parkeringsanlegg på gnr.3 og bnr. 66.

Du kan lese plandokumentene og gi uttale til planen via kommunens digitale løsning:

Plandokument
Høringsuttale

Merknader kan også sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne,

eller på e-post til post@time.kommune.no. Merk med plannummer og -navn.

Ønsker du å få dokumentene i papirformat kan du henvende deg til servicetorget i rådhuset.

Frist for å gi merknader til planen er 16.03.2020.