Høring og offenlig ettersyn av reguleringsendring: Plan 0210.00 – Reguleringsplan for Brøyt fabrikkområde på Ree

Head Energy AS er engasjert av Ree Næringspark AS, for å utarbeide forslag til endring av reguleringsplan for Ree Næringspark, plan 0210.00, iht. plan- og bygningsloven § 12-14, 2. ledd.

Bakgrunn for endringen er ønsket om å skille ut et område innenfor felt N1 og tilføye idrett som formål. Dette for å kunne legge til rette for konkret virksomhet som er interessert i å etablere sitt anlegg innenfor området.

Forslag til planendring ble opprinnelig lagt ut på høring 29.04.2021, men etter innspill i høringsperioden er forslaget nå endret.

Det er foreslått endringer i reguleringsplankart og planbestemmelser. Se vedlegg for mer informasjon.

Frist for å gi merknader til forslaget er 06.02.2022.

Vedlegg:

Supplerende notat Ree Næringsområde 14-01-2021 (PDF, 2 MB)

Plankart 26-10-2021 (PDF, 539 kB)

Mobilitetsplan 13-01-2022 (PDF, 4 MB)

Illustrasjon parkeringsløsning 06-01-2022 (PDF, 289 kB)