Godkjent planendring - Plan 0499.00 Detaljregulering for bolig og næring i Solbergkvartalet, Bryne

Utvalg for lokal utvikling gjorde den 23.06.2021 vedtak om reguleringsendring i plan 0499.00.

Endringene er hovedsaklig i  bestemmelsene og plankart nivå 1.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå under menyvalg Skjema og velg Klage på vedtak -skjema.

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt, eller 27.07.2021 for de som ikke har mottatt brev.

Klagen vært kommentert av administrasjonen og legges deretter fram for Utvalg for lokal utvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til Statsforvalteren i Rogaland for endelig avgjørelse.

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

0499.00 Saksframlegg (PDF, 306 kB)

0499.00 Plankart Nivå1 (PDF, 206 kB)

0499.00 Plankart Nivå2 (PDF, 554 kB)

0499.00 Bestemmelser (PDF, 141 kB)

0499.00 Situasjonskart (PDF, 705 kB)

0499.00 Utomhusplan (PDF, 2 MB)

0499.00 Utomhusplan med hovedmål (PDF, 3 MB)

0499.00 Illustrasjoner (PDF, 10 MB)

0499.00 Fasade mot nord (PDF, 5 MB)

0499.00 Fasade mot øst (PDF, 7 MB)

0499.00 Fasade mot sør (PDF, 6 MB)

0499.00 Fasade mot vest (PDF, 5 MB)

0499.00 Fasade mot øst gårdsrom (PDF, 6 MB)

0499.00 Snitt (PDF, 7 MB)

0499.00 Etasjeplan (PDF, 4 MB)

0499.00 Merknadsoversikt (PDF, 51 kB)

0499.00 Merknader (PDF, 2 MB)