Godkjent planendring - Plan 0443.00 - Reguleringsplan for Bryne stadion samt boligområde sør for stadion

Utval for lokal utvikling har godkjent endring i plankart og bestemmelser for B/F/K1.

Endringen består hovedsaklig i at det tillates oppført to bygningskropper med uteoppholdsareal mellom disse.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven.

Eventuell klage skal sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er og mulig å sende eventuell klage via kommunen si nettside. Det er også mulighet til å klage ved å bruke sikker digital innsending.

Klagen må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt, eller 10.04.2020 for de som ikke har mottatt brev.

Klagen blir kommentert av administrasjonen og lagt fram utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikke tar klaga til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt fram senest 3 år fra brev er mottatt, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

0443.00 Saksprotokoll (PDF, 4 MB)

0443.00 Plankart (PDF, 2 MB)

0443.00 Bestemmelser (PDF, 83 kB)