Godkjent planendring - Plan 0248.00 Bustadsområdet avgrensa av Arne Garborgs veg, Kong Haakons veg, Norheimsvegen og Hårbakken aust

Utvalg for lokal utvikling gjorde den 23.06.2021 vedtak om reguleringsendring i plan 0248.00.

Formålet med endringen er omdisponering av eksisterende eneboligtomt, for å legge til rette for tre boliger. Foreslått endring skjer i delfelt BK1.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå under menyvalg Skjema og velg Klage på vedtak -skjema.

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt, eller 27.07.2021 for de som ikke har mottatt brev.

Klagen vært kommentert av administrasjonen og legges deretter fram for Utvalg for lokal utvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til Statsforvalteren i Rogaland for endelig avgjørelse.

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

0248.00 Saksframlegg (PDF, 738 kB)

0248.00 Plankart (PDF, 351 kB)

0248.00 Bestemmelser (PDF, 159 kB)

0248.00 Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

0248.00 Situasjonsplan  (PDF, 1015 kB)

0248.00 Illustrasjonshefte (PDF, 5 MB)

0248.00 Brannotat  (PDF, 6 MB)

0248.00 ROS-analyse (PDF, 972 kB)

0248.00 Sol og skygge analyse (PDF, 3 MB)

0248.00 Merknadsoversikt  (PDF, 832 kB)

0248.00 Merknader (PDF, 2 MB)