Godkjent planendring - plan 0027.00 Reguleringsplan for byggefeltet Austbø

Rådmannen har godkjent en endring i reguleringsbestemmelsene.

Endringen åpner for at boligene på gnr.10 bnr. 309 og gnr.10 bnr. 140 kan bygges med underetasje. Endringen er godkjent med juridiske illustrasjoner som viser hvordan utformingen av boligene kan være, se vedleggene lengre nede i teksten.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven.

Eventuell klage skal sendes til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er og mulig å sende eventuell klage via kommunen si nettside. Det er også mulighet til å klage ved å bruke sikker digital innsending.

Klagen må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt, eller 04.04.2020 for de som ikke har mottatt brev.

Klagen blir kommentert av administrasjonen og lagt fram utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tar klagen til følge, blir planen endret i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikke tar klaga til følge blir saken sendt til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt fram senest 3 år fra brev er mottatt, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

Vedlegg:

1. Saksframstilling (PDF, 242 kB)

2. Godkjente bestemmelser (PDF, 197 kB)

3.Godkjent plankart (PDF, 149 kB)

4. Bestemmelsene som er utgått (PDF, 768 kB)