Godkjend planendring: 0448.00 - Detaljregulering for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell

Utval for lokal utvikling vedtok i møte den 23.06.2022 følgande planendring:

Plan 0448.00 - Detaljregulering for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell.

Føremålet med endringa er å endre og "omrokkere" boligformålene innenfor delfeltene B1, B2, B8, B9, B10 og B11.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvalteren i Rogaland, jamfør § 1-9 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mogleg å senda eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og velg Klage på vedtak - skjema.

Klage må vere sendt seinast 3 uker etter brevet er motteke. Grunna fellesferie er klagefristen sett til 19.08.2022. Dei som er direkte berørt av planendringa får eige brev.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere lagt fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan– og bygningslova.

Plandokumenta og vedtaket kan lesast her