Godkjend plan: Plan 0543.00 - Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne

Time kommunestyre vedtok i møte den 21.02.2023 følgande reguleringsplan:

Plan 0543.00: Detaljregulering for utvidelse av Jæren DPS, Bryne

Føremålet med reguleringsarbeidet er å legga til rette for utviding av eksisterande helse- og omsorgsbygg. Det skal også regulerast eit eksisterande friområde sør i området.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvalteren i Rogaland, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast Statsforvalteren i Rogaland via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å senda eventuell klage via kommunen si nettside. Gå til menyvalg Skjema og vel Klage på vedtak - skjema.

Klage må vera sendt seinast tre veker etter kunngjering av vedtaket.

Naboar, grunneigarar, eller andre som blir påverka av planen vil få informasjon per brev.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vera sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Plandokument:

Plankart 11.05.2022 (PDF, 238 kB)

Bestemmelser 21.12.2022 (PDF, 214 kB)

Planbeskrivelse 09.01.2023 (PDF, 5 MB)

Resten av dokumenta til behandling kan du finna ved å følgja denne lenka.