Godkjend plan: Plan 0537.00 Reguleringsplan for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Time kommunestyre vedtok i møte den 29.03.2022 følgjande reguleringsplan:

Plan 0537.00 Reguleringsplan for bustader i Theodor Dahls veg 66 og 70, Kvernaland

Planen legg til rette for 16 nye bueiningar innafor planområdet, med tilhøyrande uteopphaldsareal, leikeplass og parkering. I tillegg omstruktureres eksisterande offentlige parkeringsplass som ligg i planområdet.

Alle plandokumenta kan sjåast på slutten av denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å vende deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Informasjon om klage:

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Statsforvaltaren via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og vel Klage på vedtak - skjema.

Klage må vera sendt seinast  01.08.2022.

Dei som er direkte berørt får eige brev.

Klaga vert kommentert av administrasjonen og lagt fram for utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tek klagen til følgje, vert planen endra i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikkje tek klaga til følgje vert saka sendt tilStatsforvaltaren for endeleg avgjer. 

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan – og bygningslova.

01 Godkjent plankart 1 av 2 (PDF, 617 kB)

02 Godkjent plankart 2 av 2 (PDF, 105 kB)

03 Godkjente bestemmelser (PDF, 121 kB)

04 Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)

05 Saksprotokoll (PDF, 8 MB)

06 Brannkonsept (PDF, 2 MB)

07 Illustrasjoner (PDF, 2 MB)

08 Illustrasjonsplan (PDF, 2 MB)

09 Mobilitetsplan (PDF, 2 MB)

10 Utregning blå / grønn faktor (PDF, 527 kB)

11 Plantegninger (PDF, 2 MB)

12 Renovasjonsteknisk plan (PDF, 2 MB)

13 ROS-analyse (PDF, 226 kB)

14 ROS-sjekkliste (PDF, 85 kB)

15 RTP Sporingskurve (PDF, 303 kB)

16 Sol- og skyggeanalyse (PDF, 2 MB)

17 Sporingskurve utrykningskjøretøy (PDF, 9 MB)

18 Støyrapport (PDF, 2 MB)

19 VA-rammeplan (PDF, 12 MB)

20 Svar på førespurnad om å trekke motsegn (PDF, 136 kB)

21 Merknadsbehandling (PDF, 169 kB)