Godkjend plan: 0532.00 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim

Time kommunestyre vedtok i møte den 21.06.2022 følgjande reguleringsplan:

Plan 0532 - Detaljregulering for bustader i Sælandsvegen, Undheim

Planen legg til rette for 9 nye bustader på Undheim. 

Alle plandokumenta kan sjåast på slutten av denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å vende deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til Statsforvaltaren jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Statsforvaltaren via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå til menyvalg Skjema og vel Klage på vedtak - skjema.

Klage må vera sendt seinast  19.08.2022. Dei som er direkte berørt får eige brev.

Klaga vert kommentert av administrasjonen og lagt fram for utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tek klagen til følgje, vert planen endra i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikkje tek klaga til følgje vert saka sendt tilStatsforvaltaren for endeleg avgjer. 

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan – og bygningslova.

Vedlegg:

01 Godkjend plankart (PDF, 221 kB)

02 Godkjende føresegner (PDF, 110 kB)

03 Saksprotokoll (PDF, 809 kB)

04 Planskildring (PDF, 4 MB)

05 ROS-analyse (PDF, 2 MB)

06 Støyuttale (PDF, 609 kB)

07 Illustrasjonsplan (PDF, 350 kB)

08 Sol- og skyggeanalyse (PDF, 3 MB)

09 VA-rammeplan (PDF, 3 MB)

10 Renovasjonsteknisk plan (PDF, 328 kB)

11 Merknader høyring 2022 (PDF, 2 MB)

12 Merknadar - oppsummer og kommentert (PDF, 152 kB)

13 Saksframlegg 10-3-2022 med vedlegg (PDF, 7 MB)

14 Saksframlegg 11-3-2021 (PDF, 15 MB) med vedlegg