Godkjend plan 0504.00 - Detaljregulering for hovedvannledning vest fra Langavatnet til Tjensvoll

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.09.2020 følgende reguleringsplan:

Plan 0504.00: Detaljregulering for hovedvannledning vest fra Langavatnet til Tjensvoll.

Planen legger til rette for at det kan bygges ny hovedvannledning.

Leidningen kjem inn frå Gjesdal kommune ved Fjermestadvatnet, går vidare nord for Frøylandsvegen, krysser Frøylandsvegen og går vidare sør for bustadområda på Kvernaland. Leidningen går over Kvernelandsvegen og vidare ut i Frøylandsvatnet og fortset inn i Klepp kommune.

Alle plandokumenta kan sjåast på slutten av denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å vende deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til statsforvaltaren, enten via Time kommune si nettside, gå til menyval Skjema og vel Klage på vedtak - skjema eller per post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. 

Klage må vera sendt seinast  12.03.2021. Dei som mottar brev har eigen klagefrist.

Klaga vert kommentert av administrasjonen og lagt fram for utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tek klagen til følgje, vert planen endra i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikkje tek klaga til følgje vert saka sendt til fylkesmannen for endeleg avgjer. 

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan – og bygningslova.

Vedlegg:

00. Saksframstilling (PDF, 369 kB)

01. Plankart_R001 (PDF, 4 MB)

02.Plankart_R002 (PDF, 4 MB)

03. Plankart_R003 (PDF, 3 MB)

04. Plankart_R004 (PDF, 3 MB)

05. Plankart_R005 (PDF, 4 MB)

06. Plankart_R006 (PDF, 2 MB)

07. Plankart_R007 (PDF, 3 MB)

08. Plankart_R008 (PDF, 3 MB)

09. Plankart_R009 (PDF, 2 MB)

10. Plankart_R010 (PDF, 2 MB)

11. Plankart_R011 (PDF, 2 MB)

12. Plankart_R012 (PDF, 2 MB)

13. Plankart_R013 (PDF, 2 MB)

14. Plankart_R014 (PDF, 2 MB)

15. Føresegner (PDF, 154 kB)

16. Planskildring (PDF, 5 MB)

17. ROS-analyse (PDF, 9 MB)

18. Fagrapport Jordbruk/naturressurser (PDF, 9 MB)

19. Fagrapport Nærmiljø og friluftsliv mVedlegg (PDF, 41 MB)

20. Fagrapport Landskapsbildet (PDF, 42 MB)

21. Fagrapport Forurenset grunn (PDF, 871 kB)

22. Fagrapport Støy (PDF, 2 MB)

23. Fagrapport Overvann (PDF, 68 kB)

24. Fagrapport Naturmangfold (PDF, 8 MB)

25. Fagrapport Kulturminner (PDF, 6 MB)

26. Fagrapport Teknisk infrastruktur (PDF, 419 kB)

27. Miljøoppfølgingsplan_inkl.vedlegg (PDF, 520 kB)

28. Innspill til MOP (PDF, 386 kB)

29. Uttalelser og merknader - høring (PDF, 2 MB)

30. Merknadsbehandling - høring (PDF, 177 kB)

31. Motsegn - Fylkesmannen (PDF, 302 kB)

32. Motsegn - Kulturmyndighet (PDF, 21 MB)

33. Uttalelser og merknader - varsel om oppstart (PDF, 3 MB)

34. Merknadsbehandling - varsel om oppstart (PDF, 615 kB)

35. Geoteknisk rapport (PDF, 3 MB)

36. Saksframstilling 1.gangsbehandling (PDF, 701 kB)

37. Begrenset høring (PDF, 2 MB)

38. Godkjende føresegner_vedlegg (PDF, 5 MB)