Godkjend plan 0503.00 - Detaljregulering for Detaljregulering for fv 505 Frøyland bru, Kvernaland

Time kommunestyre vedtok i møte den 16.02.2021 følgande reguleringsplan:

  • Plan 0503.00 - Detaljregulering for fv 505 Frøyland bru, Kvernaland

Planen legg til rette for ny bru og fortau langs fv 505.

Alle plandokumenta kan sjåast på slutten av denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å vende deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til statsforvaltaren, enten via Time kommune si nettside, gå til menyval Skjema og vel Klage på vedtak - skjema eller per post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. 

Klage må vera sendt seinast  09.05.2021. Dei som mottar brev har eigen klagefrist.

Klaga vert kommentert av administrasjonen og lagt fram for utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tek klagen til følgje, vert planen endra i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikkje tek klaga til følgje vert saka sendt til fylkesmannen for endeleg avgjer. 

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan – og bygningslova.

Vedlegg:

00 Saksprotokoll (PDF, 378 kB)

01 Godkjend plankart (PDF, 3 MB)

02 Godkjende føresegner (PDF, 30 kB)

03 Planskildring (PDF, 9 MB)

04 ROS-analyse (PDF, 4 MB)

05 Teikningar (PDF, 6 MB)

06 Støysonekart (PDF, 891 kB)

07 Geoteknisk rapport (PDF, 6 MB)

08 Flomrapport (PDF, 4 MB)

09 Elveøkologiske undersøking (PDF, 3 MB)

10 Alle merknader (PDF, 4 MB)

11 Fylkesmannens tilbakemelding (PDF, 182 kB)

12 Frøyland bru - kommentar til støyvurdering  (PDF, 103 kB)