Godkjend plan 0499.00 - Detaljregulering for bustad og næring i Solbergkvartalet, Bryne

Time kommunestyre vedtok i møte den 13.12.2018 følgjande reguleringsplan:

Plan 0499.00 – Detaljregulering for bustad og næring i Solbergkvartalet, Bryne.

Reguleringsplanen legg opp til at fire eksisterande einebustader rivast / flyttast og vert erstatta med eit delvis nedgravd parkeringsanlegg med forretning mot Torggata. Oppå parkeringsanlegget vert lagt det opp til fire leilegheitsbygg med totalt 22 bustader.


Vedtatt plandokument i papirformat kan ein få på Servicetorget.

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne, eller elektronisk via Skjema (under: Klage på vedtak-skjema).

Klage må vera sendt seinast 3 veker frå  21.12.2018.

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

 

Vedlegg:

0499.00 Saksframlegg (PDF, 470 kB)

0499.00 Planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

0499.00 Plankart_VN1_VN2 (PDF, 255 kB)

0499.00 Bestemmelser (PDF, 155 kB)

0499.00 A107 Utomhusplan (PDF, 948 kB)

0499.00 A112 BGF (PDF, 319 kB)

0499.00 Illustrasjoner og sol-skyggediagram (PDF, 16 MB)

0499.00 3D illustrasjoner (PDF, 4 MB)

0499.00 Fohold ifm sentrumsplanen (PDF, 2 MB)

0499.00 Støyrapport (PDF, 9 MB)

0499.00 Prinsippskisse VA (PDF, 5 MB)

0499.00 Overvannsberegning (PDF, 485 kB)

0499.00 Flomvurdering (PDF, 2 MB)

0499.00 Merknader med kommentar (PDF, 382 kB)