Godkjend plan 0483.00 - Detaljregulering for bustader ved Åslandsbekken, Kvernaland

Time kommunestyre vedtok i møte 24.09.2019 følgende reguleringsplan:

Plan 0483.00 - Detaljregulering for bustader ved Åslandsbekken, Kvernaland

Planen legger til rette for boligfortetting.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklages til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningsloven. Eventuell klage skal sendes til fylkesmannen via Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. Det er også mulig å sende eventuell klage via kommunens nettside. Gå under menyvalg Skjema og velg Klage på vedtak - skjema.

Klage må være sendt senest 3 uker etter brevet er mottatt.

En klage kommenteres av administrasjonen og legges deretter fram for Utval for lokal utvikling. Dersom utvalget tar klagen til følge, endres planen i tråd med klagen. Dersom utvalget ikke tar klagen til følge, sendes saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse. 

Krav om innløsning eller erstatning i medhold av planen, må være lagt frem senest 3 år fra mottatt brev, jamfør §§15 - 2 og 15 - 3 i plan- og bygningsloven.

 

Vedlegg:

0483.00 Saksprotokoll (PDF, 2 MB)

0483.00 Plankart (PDF, 755 kB)

0483.00 Bestemmelser (PDF, 45 kB)

0483.00 Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

0483.00 Illustrasjoner og sol-skyggediagram (PDF, 4 MB)

0483.00 Snitt alternativ_mur (PDF, 13 kB)

0483.00 ROS-analyse (PDF, 641 kB)

0483.00 Støyrapport (PDF, 2 MB)

0483.00 Notat naturforhold (PDF, 2 MB)

0483.00 Flomnotat Multiconsult ifm plan 0481.00 (PDF, 422 kB)

0483.00 Brev_Fylkesmannen (PDF, 116 kB)

0483.00 Merknader (PDF, 5 MB)