Godkjend plan - 0481.00 Detaljregulering for fortetting nord for Frøylandsbekken, Kvernaland

Time kommunestyre vedtok i møte 18.06.2019 å godkjenne følgjande reguleringsplan:

Plan 0481.00 Detaljregulering for fortetting nord for Frøylandsbekken, Kvernaland

Planforslaget legg til rette for inntil 178 nye bustader. Området blir regulert til konsentrert småhusutbygging, leik og friområde. Området skal ha tilkomst frå fv. 220 Åslandsvegen.

Alle dokument i saka kan ses i Servicetorget på rådhuset eller i vedlegga til denne artikkelen.

 

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jf. §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova. Eventuell klage skal sendast til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne.

Klage må vera sendt seinast 3 veker frå 12.07.2019.

Krav om innløysing eller erstattning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningslova.

Vedlegg:

1. Saksframstilling (PDF, 369 kB)

2. Plankart (PDF, 723 kB)

3. Godkjende føresegner (PDF, 83 kB)

4. Planskildring (PDF, 15 MB)

5. illustrasjonsplan (PDF, 4 MB) 3,5 bustader per dekar

6. Illustrasjonsplan (PDF, 4 MB) 4,1 bustader per dekar

7. ROS-analyse (PDF, 2 MB)

8. Støyrapport (PDF, 2 MB)

9. Flomvurdering (PDF, 318 kB)

10. Kulturhistorisk rapport (PDF, 2 MB)

11. Merknader etter høyring (PDF, 4 MB)

12. Trekking av innsigelse (PDF, 94 kB)fra Rogaland fylkeskommune