Godkjend plan :0454.00 - Detaljregulering for forretning og bustad i Storgata 19-23, Bryne sentrum

Time kommunestyre vedtok i møte den 15.12.2020 følgande reguleringsplan:

  • Plan 0454.00 - Detaljregulering for forretning og bustader i Storgata 19-23, Bryne sentrum

Planen legg til rette for forretning og inntil 18 bustader.

Alle plandokumenta kan sjåast på slutten av denne artikkelen. Dokumenta kan du og få ved å vende deg til innbyggarservice i Time rådhus.

Informasjon om klage

Vedtaket kan påklagast til fylkesmannen, jamfør §§ 1-9 og 12-12 i plan- og bygningslova.

Eventuell klage skal sendast til statsforvaltaren, enten via Time kommune si nettside, gå til menyval Skjema og vel Klage på vedtak - skjema eller per post til Time kommune, postboks 38, 4349 Bryne. 

Klage må vera sendt seinast  09.05.2021. Dei som mottar brev har eigen klagefrist.

Klaga vert kommentert av administrasjonen og lagt fram for utval for lokal utvikling. Dersom utval for lokal utvikling tek klagen til følgje, vert planen endra i tråd med klagen. Dersom utval for lokal utvikling ikkje tek klaga til følgje vert saka sendt til fylkesmannen for endeleg avgjer. 

Krav om innløysing eller erstatning i medhald av planen, må vere sett fram seinast 3 år frå i dag, jf.§§ 15-2 og 15-3 i plan – og bygningslova.

Vedlegg:

00 Saksprotokoll (PDF, 698 kB)

01 Godkjend plankart 1 av 2 (PDF, 222 kB)

01 Godkjend plankart 2 av 2 (PDF, 191 kB)

02 Godkjende føresegner (PDF, 126 kB)

03 Planskildring (PDF, 2 MB)

04 ROS-analyse (PDF, 502 kB)

05 Sol- og skygge, illustrasjonar (PDF, 4 MB)

06 Støyrapport (PDF, 604 kB)

07 Renovasjonsteknisplan (PDF, 2 MB)

08 VA rammeplan (PDF, 2 MB)

09 Merknader - oppsummert og kommentert (PDF, 377 kB)

10 Merknader (PDF, 2 MB)

11 Trekking av motsegn (PDF, 537 kB)

12 Saksprotokoll 07-03-2019 (PDF, 673 kB)

13 Saksprotokoll 06-06-2019 (PDF, 326 kB)

14 Saksprotokoll 28-11-2019 (PDF, 271 kB)