Forslag til mindre endring av Kommuneplan 2018-2030 Arealdelen

I tråd med plan- og bygningslovas §11-14 gjev Time kommune med dette melding om at det føreligg forslag til mindre endring av Kommuneplan 2018-2030, Arealdelen. Forslag til endring omfattar ei justering av § 9.2.2, innarbeiding av omsynssoner som gjeld nyare tids kulturminne, og forslag om at eit mindre utegløymt næringsområde blir innarbeidd igjen.

 

Planforslaget og utfyllande informasjon finn du her:

 

Høyringsuttale kan sendast på mail til post@time.kommune.no eller per post til Time kommune, Postboks 38, 4349 Bryne.

 

Uttalefrist: 01.02.2022