Fastsett planprogram - Plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland

Utval for lokal utvikling vedtok å fastsetje planprogram for plan 0521.00 Detaljregulering for næringsområde TN3, Kvernaland.

Det blei varsla oppstart av planarbeid og høyring av planprogram i mai 2019. Planprgrammet blei fastsett 23.04.2020.

 

Vedlegg:

1. Fastsett planprogram (PDF, 3 MB)

2. Saksframlegg (PDF, 43 kB)

3. Høyringsuttaler og merknader (PDF, 5 MB)

4. Vurdering og oppsummering av merknader og høyringsuttaler (PDF, 168 kB)