Spørsmål og svar

Her finn du spørsmål og svar om koronavaksinen.

Kva risikogrupper får tilbod om tredje vaksinedose nå?

Personar over 18 år med høg risiko for alvorleg forløp av covid-19 kan nå bestilla tid til tredje dose.

Dette gjeld personar med følgande sjukdomar/tilstandar:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon 

Øvrige risikogrupper får ikkje tilbod om tredje vaksinedose nå.

Sjå oversikt over risikogrupper på FHI sine nettsider.

Eg klarer ikkje/får ikkje bestilla tid for vaksinering på nett

Ta kontakt med oss på telefon 51 77 62 70 måndag til torsdag kl. 09.00 - 11.30.

Eg kan ikkje møta til vaksinering og må avbestilla timen min

Du kan ikkje avbestilla timen sjølv på nett. Ta kontakt med oss på telefon 51 77 62 70 måndag til torsdag kl. 09.00 - 11.30.

Det er viktig at me får melding om at du ikkje kan koma til timen slik at me får fordelt vaksinedosen til nokon andre.

Dersom det er meir enn tre dagar til du skal vaksinera deg kan du sjølv endra dato og tid for timen din på nett dersom det er ledig kapasitet på andre datoar.

Kan eg endra dato/tid for vaksineringa?
 • Dersom det er meir enn tre dagar til timen din kan du sjølv endra dato og tid for timen din ved å logga inn her: https://timebestilling.remin.no/time
 • Dersom det er mindre enn tre dagar til timen din må du kontakta oss på telefon for å få endra timen din. Kontakt med oss på telefon 51 77 62 70 måndag til torsdag kl. 09.00 - 11.30.

 

Når får eg andre dose av vaksinen?

For å få full effekt av vaksinen vert vaksinen gitt i to dosar. Time for andre dose (revaksinering) får du ved første vaksinering.

Om du ønsker å framskunda andre dose kan du følga denne lenka for å endra tid. Pass på at det er 4 veker (minimum 28 dagar) mellom dosane. Får du første vaksinedose på ein torsdag kan du tidlegast få andre vaksinedose torsdagen fire veker etter.

Eg har ikkje BankID. Korleis kan eg bestilla tid for vaksinering?

Dersom du ikkje har BankID kan du bestilla tid ved å ringa oss på telefon 51 77 62 70 måndag til torsdag kl. 09.00 - 11.30.

Vaksine til personar utan lovleg opphald i Noreg

Personar utan lovleg opphald i Noreg har rett til gratis koronavaksine, og kan i Time bestilla dette  på 51 77 62 70.

Opplysingar som kommunen får i samband med vaksinering av personar utan lovleg opphald vil ikkje bli delt med andre, og heller ikkje brukt på andre måter.

Personar utan lovleg opphald kan per i dag ikkje få koronasertifikat for å dokumentera at dei har fått koronavaksine.

Eg har ikkje fastlege i Time kommune

For deg som ikkje er i ei risikogruppe:
Du vil få tilbod om vaksine i Time kommune når vaksinebestillinga vert opna for di aldersgruppe.

For deg som er i ei risikogruppe:
Du skal vaksinerast i den kommunen du har fastlege i. Ta kontakt med fastlegen din. Dersom du ikkje får tilbod om vaksine gjennom fastlegen vil du få tilbod om vaksine i Time når me opnar opp vaksinering av di aldersgruppe.

Når kan eg bestilla tid til vaksinering?

Me følgjer FHI si prioriteringsliste og vil seia frå til deg når di gruppe står for tur. Her kan du sjå kven som får vaksine nå.

Talet på koronavaksinar som Noreg og Time får tilgang til, avgjer når dei enkelte gruppene får tilbod om vaksine.

Kan eg få vaksinen dersom eg er sjuk på vaksinasjonsdagen?

Du skal ikkje møta til vaksinasjon dersom du på vaksinasjonsdagen:

 • har forkjølelsessymptom, feber over 38 °C eller andre teikn på infeksjonssjukdom
 • er i karantene eller ventar svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med annan vaksine i løpet av siste 7 dagar
 • det har gått mindre enn 3 veker sidan du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasjukdom (SARS-CoV-2)
 • er gravid utan å tilhøyra risikogruppe for alvorlig koronasjukdom.

Gje beskjed så raskt som mogleg til oss på telefon 51 77 62 70 kvardagar kl. 10.00-12.00. Vaksinasjonen vil då verta utsett.

Kor føregår vaksineringa?

Frå 6. januar 2022 føregår vaksineringa i dei tidlagare lokala til NAV på Bryne.
Adresse: Kirsten Brynes veg 30, 4340 Bryne.

 

Korleis føregår vaksineringa?

Møt opp 5 min før avtalen din. På grunn av smittevernomsyn må du ikkje møta opp tidlegare enn dette. Bruk munnbind. Vaksinen vert sett i overarmen og det er derfor viktig at du har på klede som passer til dette.

Etter vaksinasjon vil du bli bedt om å venta på vaksinasjonsstaden i minst 20 minutt, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få nokon form for reaksjon.

Må eg betala noko for vaksineringa?

Nei. Vaksineringa er gratis.

Må eg i karantene etter vaksinering og er eg smittsom?

Nei.

Kor mange er vaksinerte i Time?
Vaksine og graviditet

FHI anbefaler alle gravide i 2. og 3. trimester å vaksinera seg. Les meir om dette på nettsida til FHI.

Korleis fungerer koronavaksinen? Kvifor bør eg ta vaksinen?
 • Vaksinen får kroppen din til å laga antistoff mot koronaviruset. Då vil kroppen din seinare kjenna att viruset. Immunforsvaret vil då sikra at du ikkje vert sjuk om du vert utsett for smitte.
 • Sannsynlegvis vil vaksinen òg gjera at du ikkje lenger på nokon måte kan bringa smitte vidare. Når mange nok samtidig tek vaksinen, håper me at befolkninga saman skaper det me kallar flokkimmunitet. Då håper me at me kan venda tilbake til ein normalisert kvardag.
 • Korona er ein sjukdom som rammar menneske ulikt, ein kan ikkje alltid vita kven som vert alvorleg sjuk. Eldre og personar med kroniske sjukdommar har størst risiko for alvorleg forløp. Enkelte gonger ser me at både yngre og eldre kan ha seinverknader av sjukdommen.
Korleis kan eg vita at vaksinen er trygg?
 • Dei ulike koronavaksinane går gjennom eit omfattande testopplegg før dei vert godkjende. Fleire titusen personar deltar i testinga.
 • Sjølv om vaksinane har kome raskare ut i marknaden enn det som er vanleg, er det dei same reglane for godkjenning som gjeld. Det blir kontinuerleg samla endå meir informasjon i heile verda om vaksinen etter kvart som den vert tatt i bruk.
 • Om du vil ha meir innsikt i vaksinearbeid, kan du følga Vaksinebloggen.
 • Denne filmen frå Legemiddelverket fortel meir om test og godkjenning:

 

Har vaksinen biverknader?
Kan eg få Janssen-vaksinen?

Per i dag er det ingen legar som tilbyr Janssen-vaksinen i Time kommune.

Les meir om Janssen-vaksinen på Helsenorge sine nettsider.

Kontaktinfo

Sikker digital innsending til oss

Logg inn med IDporten, og send direkte til oss.