Smitte og testing

Kven skal testa seg?

Etter anbefaling frå Folkehelseinstituttet testar kommunane alle med mistanke om covid-19:

Testinga vert utført på luftvegslegevakta på Kleppe: Olav Hålandsveg 2, 432 Kleppe.

Ingen må møta utan avtale. 

Ikkje gå på jobb, skule eller barnehage dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon. 

Barn med rennande nase som einaste symptom og som elles er i god allmenntilstand utan teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon treng ikkje haldast heime eller testast.

Folkehelseinstituttet: Testkriterier for koronavirus

Korleis bestiller eg test?

Du treng ikkje ha tilvising frå lege for å bestilla covid 19-test.
Det er viktig at du følger dei til ei kvar tid gjeldande kriteria for testing før du bestiller time. 

Bestill tid for koronatest på nettsida

www.c19.no
Logg inn med elektronisk ID, oppgje kontaktinformasjon og kryss av for om du bestiller time til deg sjølv eller til ein annan. Straks du har sendt inn skjemaet får du informasjon om når og kvar du skal møta opp. Tida du må venta kjem an på testkapasiteten.

Alternativt kan du ringa til legevakta for å bestilla tid for test
Dagtid 08-15: Ring 51 68 31 50
Ettermiddag, kveld og helg: Ring 51 42 99 99

Avbestilling
Kjenner du deg betre etter at du har bestilt time, møt opp og ta testen uansett. Må du avbestilla av andre årsaker - logg inn igjen på c19.no og trykk på avbestillingslenka under bestillinga di.

 

Kor skal eg møta opp til testing?

Testinga vert utført ved luftvegslegevakta på Kleppetunet i Olav Hålands veg 2, 4352 Kleppe, i lokala til Klepp og Time legevakt. 

Ingen må møta opp utan avtale. Møt til avtalt tid, ikkje lenge før avtaletidspunktet, for å unngå unødvendig kø.

Testing skjer når du køyrer eller går inn i telt som er sett opp på den store parkeringsplassen mellom Sirkelen-bygget og Kleppetunet. Følg skiltinga som viser kor du skal.

Luftvegslegevakta på Kleppe er felles for kommunane Time, Gjesdal, Hå, Klepp og Sandnes.

 

Karantene og isolering

Sjå råd og restriksjonar for karantene og isolasjon på helsenorge.no

Informasjon om karantenehotell

Jærkommunane vidarefører ordninga med ventekarantene, sjølv om regjeringa 1. juli avvikla den nasjonale ordninga for dette. Med bakgrunn i smittesituasjonen i Sør-Rogaland, vil ventekarantene bli vidareført lokalt inntil vidare.

Kor mange er smitta av koronaviruset i Time kommune?

226 personar frå Time kommune har fått påvist smitte av koronaviruset.

MERK:

  • Talet på smitta personar inkluderer også personar som har vore smitta, men som nå kan vera friskmeldt.
  • 58 personar fekk påvist smitte i 2020.

Siste smittetilfelle i Time var 17. juli.

 

 

Risikonivå på Jæren

Risikonivå i Gjesdal, Hå, Klepp og Time

Kommuneoverlegane vurderer at Gjesdal, Hå, Klepp og Time per 19. juli på risikonivå 2, ifølge Folkehelseinstituttet si inndeling i fem risikonivå. Det vert gjort risikovurdering kvar veke, og denne sida vil bli oppdatert etter kvar ny vurdering. 

Folkehelseinstituttet sine fem risikonivå, og beskriving av kvart enkelt nivå, finn du her:

Risikonivåer
Risikonivåer Beskrivelse
Nivå 1 (kontroll) Ingen eller få påviste tilfeller, men mulighet for oppblussing.
Nivå 2 (kontroll med klynger) Lokale og regionale utbrudd som kontrolleres. Insidensen er gjerne noe varierende som følge av utbrudd. Tilfellene kan være begrenset til visse grupper, og bare en liten andel (under 10 %) har ukjent smittesituasjon. Testing og smittesporing håndteres greit.
Nivå 3 (økende spredning) Økende insidens utenom avgrensete utbrudd og fare for rask akselerasjon i insidens. Tilfellene er dels sporadiske og dels klynger i ulike miljøer. Rundt 10 – 20 % har ukjent smittesituasjon. Kapasitet for smittesporing og testing er under press.
Nivå 4 (utbredt spredning) Høy og raskt økende insidens utenom avgrensete utbrudd. Press sykehusenes kapasitet. Økende insidens eller flere utbrudd i sårbare grupper. Rundt 20 – 30 % har ukjent smittesituasjon. Økende insidens av innleggelser og dødsfall. Kapasitet for smittesporing og testing er overbelastet.
Nivå 5 (ukontrollert spredning) Ukontrollert spredning i samfunnet og fare for å overskride sykehusenes kapasitet. Akselererende insidens utenom kjente utbrudd. Mer enn 30 % har ukjent smittesituasjon. Smittesporing er ikke gjennomførbart for mange tilfeller pga. kapasitetsmangel.

 


Ansvarleg for smittesporing i Time kommune er kommuneoverlege Øystein Øgaard.

Unngå smitte - ha god hygiene og hald avstand

Korleis førebygga smitte? - helsenorge.no