Skular og barnehagar

Ved påvist covid-19 hjå eit barn på skulen skal vanlegvis heile klassen testa seg to gonger så sant den smitta har vore til stades i smitteførande periode. Ved smitte i barnehage vert dei andre barna i avdelinga anbefalt å testa seg om dei får symptom.

Føresette får denne meldinga frå skulen/barnehagen dersom barnet deira har vore i nærkontakt med ein smitta:
Det er påvist koronasmitte i avdelinga/gruppa/klassen til barnet ditt. Barnet ditt vert rekna som øvrig nærkontakt og får fylgjande anbefalingar: 

  • Ver merksam på helsetilstanden til barnet. Ved symptom bør barnet halda seg heime og testast. 
  • Barn i skulealder bør testa seg påfylgjande måndag og torsdag før dei går på skulen. Føresette bestemmer om barn skal testast. Dersom fleire får påvist smitte, vil skulen senda ut ny informasjon om forlenging av testinga. 
  • Barn i barnehage er berre anbefalt å testa seg ved symptom. 
  • Bruk hurtigtest som du får utlevert av skulen / kommunal utleveringsstad. Er testen positiv, må ein informera barnehagen/skulen og registrera svaret på hjemmetest.remin.no/time. Barnet må vera i isolasjon. Om du ønsker at positivt testsvar skal registrerast i koronasertifikatet må du bestilla vanleg test (PCR-test) på c19.no. Ved spørsmål kontakt smittesporingsteamet, mob. 90360795. 
  • Barn som har gjennomgått covid-19 siste 3 månader eller fått 2. vaksinedose siste tre månader, treng ikkje delta i testinga, men bør testa seg dersom dei får symptom. 

Meir informasjon om testing og karantene finn du her: 

Når skal barn/ungdom vera heime frå skule/barnehage

Barn i barnehage og barneskule med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand utan andre teikn på nyoppstått luftvegsinfeksjon, behøver ikkje haldast heime eller testast.

Kva skal du gjera ved nye luftvegssymptom (FHI)

Generell informasjon

Informasjon til barn og unge - covid-19 og vaksine