Omsorgsbustadar og institusjonar

Besøk ved institusjonar og omsorgsbustadar

Me følger råda frå nasjonale myndigheiter og legg til rette for besøk på institusjonar og omsorgsbustadar. Me gjer merksam på at desse råda kan verta endra på kort varsel. Besøkande bør til ei kvar tid halda seg oppdatert på nasjonale retningsliner.

  • Det er ikkje anbefalt med meir enn to besøkande samtidig. Det er også anbefalt å halda to meter avstand. Dersom det ikkje er mogleg med to meter avstand bør ein redusera frå to til ein besøkande på eit bebuarrom / i brukar sin leilegheit.
  • Dersom det er nødvendig med besøk, og det ikkje er mogleg med to meter avstand mellom den besøkande og bebuar, skal besøkande bruka munnbind. 
  • Dersom bebuar er fullvaksinert kan bebuar velja nokre få, faste besøkande som ein ikkje held avstand til.
  • Det er anbefalt å redusera kor mange nærkontaktar ein har per veke. Dette gjeld for både den besøkande og for bebuar. 
  • Det er viktig at besøkande ikkje går på besøk dersom ein har symptom på luftvegsinfeksjon.
  • Besøkande bør ikkje koma på besøk dei første 10 dagane etter å ha vore i utlandet. Besøkande som nyleg har vore i eit område med høg lokal smitterisiko, bør følga smittevernråda som gjeld for dette området.

Me vil tilpassa reglane for pårørande til pasientar som er i sluttfasen av livet. 

Avtal besøk på førehand

Besøk ved institusjonar må vera avtalt på førehand. (Korttids-/rehabiliteringsavdelinga på Sivdamheimen 2. etasje har fast visittid, 16.30 - 18.30 kvar dag). 

Digitale møter i staden for fysisk besøk? 

Pårørande som ønsker kontakt med bebuar via digitale kanalar som Skype, FaceTime, Teams eller liknande kan ta kontakt med avdelinga. Me har ikkje utstyr tilgjengeleg for utlån, men kan hjelpa bebuar dersom pårørande leverer utstyr som kan nyttas.