Informasjon for tilsette i Time kommune

Informasjon til tilsette

Har du ein forkjølelse?

Ansatte skal ikke komme på jobb med forkjølelses symptomer (hoste, feber og/eller tungpustet). Ansatt skal være symptomfri 24 t før de kan begynne på arbeide igjen. Testing er aktuelt når luftveissymptomer hindrer en ansatt i å gå på jobb, og vedkommende ikke har hatt en spontan tilfriskning i løpet av 48 timer

Unntak:

  • Ansatte som i lang tid har slitt med luftveissymptomer og hvor disse ikke har forverret seg eller der ikke er andre symptomer som feber, hodepine med mer.
  • Ansatte med kjent allergi og hvor allergimedisin har effekt på luftveisymptomene.
  • Ansatte som har testet negativt for Korona, og som har en klar bedring i symptomene kan komme på jobb.

Se tabell her for bedre å kunne skille mellom korona, influensa, forkjølelse og allergi.

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/

Heimekarantene

Som hovedregel skal hjemme karantene vare i 10 dager.

Tid i karantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar. Hjemmekarantene gjelder ikke for de med gjennomgått sykdom og påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode siste 6 måneder.

Personer som blir satt i hjemmekarantene, er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der smitte kan ha skjedd. Dette gjelder alle som har vært på reise i utlandet, og personer som har fått beskjed av helsetjenesten om at de er definert som nærkontakt til et tilfelle av covid-19. Formålet med karantene er unngå smitte til andre idet man eventuelt er i ferd med å utvikle sykdom.

Nærkontakter som er husstandsmedlemmer til person(er) med påvist eller sannsynlig covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isoleringen for de syke er opphevet, og minimum 10 dager etter at karantenen startet.

Informasjon om kva som vert definert som nærkontakt

Møte, kurs og tenestereiser

Retningslinjer for møte/kurs og tenestereiser for tilsette i Time kommune frå og med 11. mars (oppdatert og endra 15. mai). Retningslinjene gjeld til 15 august. 

Reiser, eksterne kurs og konferansar
I utgangspunktet skal ingen tilsette i Time kommune delta på kurs, konferansar, studieturar eller reisa på tenestereiser inntil vidare.  Eventuell deltaking skal avklarast med Kommunalsjef.  Dette betyr også at oppdrag tilsette måtte ha, som kurshaldar, føredragshaldar m.m. skal avlysast.

Interne kurs, arrangement og møte
Interne kurs, møte og arrangement kan kan bli gjennomført viss gjeldande smittevernreglar vert fulgt. Arrangør er ansvarleg for dette. 

Informasjon til tilsette om korona i QM+
Nye reglar ved lengre sjukefråvær

Regjeringa innfører sjukemelding ved lengre fråvær igjen

Med verknad frå 1. juni har arbeidsgjevar moglegheit til å krevja sjukemelding ved fråvær utover 3 kalenderdagar.

Frå 16. mars til 31. mai har arbeidstakarar hatt rett til å bruka eigenmelding ved sjukdom i heile arbeidsgjevarperioden. Dette har vore ei midlertidig ordning og grunnen har vore at ein ønska  at mest mogleg av legane si arbeidstid skulle brukast til behandling av pasientar. Regjeringa legg nå til grunn at kapasiteten hos fastlegane er normal. Den midlertidige ordninga tok derfor slutt 1. juni. 

Me går dermed tilbake til "normale tilstander" når det gjeld reglar for fråværsdokumentasjon frå 1. juni 2020. I Time kommune er dei normale reglane for eigenmelding slik at me godtar eigenmelding for dei første 8 dagane av eit sjukefråvær. Me oppmodar også tilsette til å bruka eigenmelding heller enn sjukemelding for kortare fråvær.