Søk om tilskot til inkludering av barn og unge

Frivillige organisasjonar, private aktørar og offentlege instansar kan søka om tilskot til aktivitetar retta mot barn og unge, som av ulike grunner står i fare for å hamna i utanforskap.

Bufdir har nå opna ny søknadsrunde for tilskot til aktivitetar som bidreg til inkludering blant barn og unge. 

Søknadsfristen er 3. november 2023.     

Målet med tilskotsordninga er å leggja til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking.    

Målgruppa er barn og unge til og med 24 år, som av ulike grunnar står i fare for å hamna i utanforskap.       

Det kan søkast om tilskot til ulike aktivitetstypar, men det følger nokre generelle krav:   

  •  I fleire av aktivitetstypane er det et krav at aktiviteten skal føregå på fritida.   
  • Aktiviteten skal ha låge eller ingen kostnadar for målgruppa. Viss det ikkje er mogleg å gjennomføra aktiviteten ved å tilby gratis deltaking, bør kostnadene vera så låge som mogleg.      

Meir informasjon om tilskotsordninga og søknadsskjema finn du på Buffdir.no