Lokale smitteverntiltak i Klepp, Time, Hå og Gjesdal

Klikk for stort bileteAlle idrettshallar og symjebasseng er stengde utanom skuletid i perioden 4.-18. januar.

Søndag 3. januar annonserte regjeringa fleire nasjonale smitteverntiltak. Mellom anna vert alle anbefalt å unngå gjester i heimen dei neste 14 dagane. Det vert òg anbefalt å utsetja alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs til etter 18. januar. Dette gjeld også alle aktivitetar innandørs som samlar barn og unge på tvers av klasser/kohortar.

Måndag 4. januar vart Klepp kommune, Time kommune, Hå kommune og Gjesdal kommune einige om følgande lokale tiltak som er gjeldande fram til 18. januar:

Symjebasseng

 • Alle symjebasseng er stengde for publikumssymjing.
 • Symjeundervisning i skuletida vil bli avgjort av kvar enkelt kommune/skule. I Time vert det symjeundervisning på skulen i faste kohortar.

Idrettshallar/gymsalar

 • Alle kommunale idrettshallar og gymsalar er stengde for organisert trening, og alle idrettslag vert oppfordra til å stenga sine hallar. Toppidretten har eigne retningslinjer og er unntatt for stenging.
 • Undervisning i skuletida kan verta gjennomført i faste kohortar.

Utandørs idrettsanlegg

 • Alle utandørs idrettsanlegg er opne. Organisert trening må verta gjennomført i tråd med gjeldande smittevernreglar og rettleiar frå det enkelte særforbund.

Kulturskular

 • I Time vert både gruppe- og individuell undervisning digital i denne perioden.

Fritidsklubbar

 • Det ordinære tilbodet vert stengt.

Bibliotek

 • Biblioteka er opne, men dei fleste fysiske arrangement er avlyste.

Politiske møte

 • Alle politiske møte vil vera digitale i perioden.

Rådhusa

 • Dei fleste tilsette på rådhusa har heimekontor.
 • Me oppfordrar på generelt grunnlag alle til å ta kontakt digitalt eller via telefon.
 • I Time vil Innbyggarservice vera tilgjengelege på rådhuset.

Alle kommunane prøver så langt dei kan å oppretthalda tilboda til barn, unge, eldre og sårbare grupper.