Informasjon om koronaviruset

Klikk for stort bileteOppdatert 31.3.2020
24. mars vidareførte regjeringa alle koronatiltak til og med 13. april, og skjerpa i tillegg inn anbefalingane om å halda avstand:

Tiltak, råd og informasjon knytt til koronaviruset endrar seg raskt.

Du finn oppdatert informasjon på nettsidene til Folkehelseinstituttet, Helsenorge og Helsedirektoratet

Information in English

Informasjon om koronaviruset i Time

Korona

Kven skal kontakta lege?

Time, Klepp, Hå, Sandnes og Gjesdal har gått saman om ei felles luftegslegevakt på Klepp. Kontaktinformasjon finn du her:

Felles luftvegslegevakt på Klepp

Testing:
NB: Om du er i heimekarantene vil du ikkje bli testa for koronavirus, og skal heller ikkje ta kontakt med legekontor/legevakt med mindre du har behov for helsehjelp.

Testing er kun for visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftvegssymptom.

Les meir om testing her.

 

Har du spørsmål?
Er du frisk og har spørsmål om koronaviruset kan du ringa Helsedirektoratet sin informasjonstelefon på 815 55 015.

Kor mange er smitta av koronaviruset i Time?

12 personar er smitta av koronaviruset i Time kommune.

MERK:

 • Talet på smitta personar inkluderer også personar som har vore smitta, men som nå kan vera friskmeldt
 • Sidan 13. mars er det berre helsepersonell med brei pasientkontakt, og dei aller sjukaste innbyggarane som vert testa

Sist oppdatert: 31.03.2020

Besøk ved omsorgsbustadar og institusjonar

Frå 12. mars klokka 18.00 er det restriktiv adgangskontroll ved våre institusjonar, som for eksempel sjukeheimar. Dette varer i utgangspunktet til 13. april kl 22.00. 

Det vil bli gjort unntak for besøk til kritisk sjuke. Avtale om dette kan bli gjort per telefon med aktuell avdeling. 

Endringar i heimetenestetilbodet

På grunn av situasjonen med koronavirus kan det verta endringar i tenestene for dei som får tenester i heimen. Heimetenesta har innført ulike tiltak for å redusera smitterisikoen.

Me reknar med at det kan verta redusert bemanning i tida framover, og me kjem til å prioritera tenester som er heilt nødvendige for å oppretthalda liv og helse.

Korter ned eller avlyser

Time kommune vurderer bemanninga dagleg og me vil sørga for at alle pasientane vert tekne i vare ut frå behovet om nødvendig helsehjelp. Når det vert reduksjon i talet på tilsette på grunn av sjukdom, kan Time kommune verta nøydde å korta ned eller avlysa enkeltoppdrag, som for eksempel dusj og andre oppdrag som ikkje er livsnødvendige. Reduksjon i tilbodet kan verta gjeldande både for heimesjukepleie og anna hjelp til heimebuande.  

Pårørande kan bidra

Brukarane får beskjed av dei som dei mottek tenester av om kva for endringar dette fører til for den enkelte. Me oppmodar også alle til å halda kontakt med sine næraste slik at pårørande kan bidra litt ekstra om mogleg i denne krevjande situasjonen.  Det vil vera stor hjelp om pårørande kan hjelpa med praktiske oppgåver i heimen, men likevel følgja helsestyresmakta sine tilrådingar om hygiene og å unngå fysisk kontakt.

I tillegg oppfordrar me brukarar og pårørande om å ha flytande handsåpe og tørkerull lett tilgjengelig for våre tilsette. Det vil letta arbeidet med å ikkje spreia smitte.

Kva gjer heimetenesta for å avgrensa smitterisikoen?

 • Færrast mogleg tilsette til kvar brukar
 • God handvask- og hostehygiene
 • Held anbefalt avstand der det er mogleg
 • Følger fortløpande dei nasjonale råda for kven av dei tilsette som skal i karantene
 • Når pasientar har luftvegssymptom og skal testast eller er testa for korona (utan at det er føreligg svar) og i tilfelle kor det er påvist smitte, skal den tilsette bruka hanskar, munnbind og beskyttelse for augo
 • Alle dei tilsette er opplærde i og har gode rutinar for bruk av smittevernutstyr

Bruk av munnbind som førebyggande tiltak er ikkje anbefalt.

Arrangement

Helsedirektoratet har bestemt forbud og stenging av ei rekke av ulike arrangement og tilbud.

Dette betyr mellom anna at Bryne kino, Time bibliotek og fritidsklubbane våre er stengde inntil vidare. Det same gjeld bassenga ved Bryne ungdomsskule og Sivdamsenteret. 

Redusert drift ved helsestasjonane

Helsestasjonane i Time reduserer drifta. Tilbodet til familiar med nyfødte vil vera som normalt og barn vil få vaksinar etter barnevaksinasjonsprogrammet. Familiesenteret tilbyr kontakt via telefon.

Bidra som frivillig eller motta hjelp frå frivillige

Dei som kan hjelpa: Ta kontakt med Bryne Røde Kors på bryne@rodekors.org og meld om namn, så vil du få tilsendt registreringsskjema.

Dei som treng hjelp: Ta kontakt med Time frivilligsentral på tlf 904 77 858 (Telefontid: 09.00 – 18.00) eller e-post frivilligsentralen@time.kommune.no

Du kan få hjelp til mellom anna handling av matvarer, eller få nokon til å ringa deg om du treng nokon å snakka med.

 

Time kommune og Bryne Røde Kors samarbeider om organisering av dette i vår kommune.

Generelle råd og informasjon om koronaviruset

Vanar som førebygger smitte
 • Papirlommetørkle framfor munn og nase skjermar andre når du hostar eller nys. Kast lommetørkleet etterpå. Vask så hendene
 • Bruk olbogekroken når du må hoste eller nyse og ikkje har papirlommetørkle for handa
 • Vask hendene ofte og grundig, særleg når du har vore ute blant folk
 • Handdesinfeksjon med middel som inneheld alkohol er eit godt alternativ når du ikkje får vaska hendene, for eksempel på reise

 

Lær meir om koronaviruset

Mange barn og unge har spørsmål om koronaviruset.  Helsedirektoratet har laga ein film som er sendt ut til alle skulane i landet. Me oppfordrar også vaksne til å sjå filmen. Saman med barna kan me læra om viruset, og korleis me skal hindra at koronasmitten spreier seg.

 

Informasjon for tilsette i Time kommune

Tilsette i helse- og omsorgssektoren

Helsepersonell som i løpet av dei siste 14 dagane har vore i utlandet skal testa seg for koronavirus dersom dei får luftvegssymptom når dei kjem heim.

Alle dette gjeld må umiddelbart ta kontakt med sin næraste leiar. 

Råd til helsepersonell som har vore i område med vedvarande spreiing
Informasjon om kva som vert definert som nærkontakt 

Heimekarantene

Alle tilsette som har vore i utlandet dei 14 siste dagane skal gjennomføra heimekarantene. Dette uavhengig om dei kjenner seg symptomfri.

Alle dette gjeld må umiddelbart ta kontakt med sin næraste leiar. 

NB: Dette gjeld også personar som kom heim sist helg og har vore på jobb sist veke. 

Rådet har tilbakeverkande kraft slik at alle som i løpet av dei siste 14 dagane har vore i utlandet, skal halda seg heime fram til det er 14 dagar sidan dei reiste ut av smitteområdet. Bakgrunnen er inkubasjonstida som er inntil 14 dagar. 

Møte, kurs og tenestereiser

Retningslinjer for tilsette i Time kommune frå og med 11. mars.

Beredskapssituasjonen knytt til koronavirus endrar seg frå dag til dag. Retningslinjer for møte/kurs og tenestereiser gjeld inntil 31. mars. Smittebegrensing og styring av ressursar ligg til grunn for retningslinjene.

Reiser, eksterne kurs og konferansar
Det er bestemt at ingen tilsette i Time kommune skal delta på kurs, konferansar, studieturar eller reisa på tenestereiser inntil vidare.  Kommunalsjef avgjer i tvilstilfelle.  Dette betyr også at oppdrag tilsette måtte ha, som kurshaldar, føredragshaldar m.m. skal avlysast.

Interne kurs, arrangement og møte
Interne kurs og arrangement vert avlyste eller utsette inntil vidare. 
Leiarar må vurdera strengt om møte er nødvendig. Telefonmøte og bruk av videomøte bør brukast så langt som mogleg.