Helse

Tenester i Time kommune innan helse finn du opplista i høgre kant under teneste.

Hesten ved rådhuset | Fotograf: Jan Thu
Hesten ved rådhuset fotograf Jan Thu

Meir informasjon:

 • Folkehelse og miljøretta helsevern
  Folkehelse og miljøretta helsevern omhandlar faktorar som bidreg til å fremja eller hemma god helse i befolkninga, mellom anna bustadtilhøve, skule- og arbeidssituasjon, økonomisk tryggleik, levevanar, drikkevatn, ernæring, innemiljø og forureining.

 • Helsetenester
  Kommunen og fylkeskommunen tilbyr ulike helsetenester, mellom anna helsestasjon, legeteneste, tannhelseteneste, fysioterapi, ergoterapi og omsorgstenester.

 • Pasientrettar
  Som pasient har du ulike rettar og høve til å klaga.

 • Psykisk helse og rusvern
  Kommunen har ulike tilbod innan psykisk helsevern og rus.

 • Svangerskap og fødsel
  Svangerskapsomsorg er eit kommunalt tilbod til gravide for å bidra til god helse for mor og barn under svangerskapet.

 • Familiesenter
  Familiesenteret er eit tilbod til familiar med barn 0-18 år. Her kan du få støtte og rettleiing i foreldrerolla.

 

 • Universell utforming og tilgjenge for alle
  Universell utforming betyr at produkt, byggverk og uteområde som er i ålmen bruk, skal utformast på ein slik måte at alle menneske skal kunne bruka dei på ein likestilt måte så langt det er muleg, utan spesielle tilpassingar eller hjelpemiddel.
 
Publisert av Janne-Berit Nese. Sist endra 02.08.2010

Relatert

Reisevaksinering (1)
Søknadskjema (1)
Jordmortenesta (1)
 
 • Time kommune
 • Rådhuset, Arne Garborgs veg 30, Bryne
 • Telefon: 51 77 60 00
 • Telefax:  51 48 15 00
 • Postadresse: Postboks 38, 4349 Bryne
 • E-postadresse:post@time.kommune.no
Servicetorget 51 77 60 00
Legevakt: 51 42 99 99
Vakttelefon: 90 16 80 99     
 • Ansvarleg redaktør: Brit Nilsson Edland
 • Webredaktør: Elin Wetås de Jara
 • Webmaster: Reidunn Øglænd

 

© 2013 Time Kommune Design - ACOS / CMS - ACOS InfoLink

vibe
padlock